Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajský volební program

 

- Našemu kraji nescházejí odborníci, ale morální osobnosti v jeho vedení -
 
 
 
VOLEBNÍ PROGRAM
PRO KRAJSKÉ VOLBY 2012 V ÚSTECKÉM KRAJI
 
 
PREAMBULE
 
Máme nádherný a rozmanitý kraj, kde je mnoho pracovitých a schopných lidí. Je bohužel plundrován podnikatelsko-politickou lobby. Primárně tedy musíme zastavit odčerpávání peněz ze systému, který je nastaven na „kradení“, a to i legální formou. Tím musíme vrátit finanční zdroje do ekonomického prostředí kraje, aby se mohla roztočit spirála růstu. Pokud 30 až 40 procent zdrojů vyvedete ze systému, připravíte se o 30 až 40 procent energie, která systém roztáčí. Musíme se tedy nejprve postavit stávajícím strukturám a pravidlům, změnit vedení kraje a na něj navázaných společností. Musíme systém a jeho parametry nastavit na prorůstový charakter. Poté můžeme obrátit situaci a z lidí, kteří systém využívají, udělat ty, kteří do něj přispívají. Zásadním problémem našeho kraje jsou tedy lidé. V první řadě je nutná změna vedení kraje a následně maximální vytěžení poctivého lidského potenciálu ve všech oblastech. Odbornost a poctivost jsou nerozdělitelnými kritérii. Z těchto základů můžeme formovat koncepce a strategie zaměřené na jednotlivé segmenty, jako je zaměstnanost, vzdělání, doprava, sociální sféra, zdravotnictví, a důležité sociální nadstavby, jako je sport a kultura. Dnešek můžeme zmírnit, změnit budoucnost můžeme jen skrze nové generace.
 
To je pohled Nespokojených občanů na správu našeho kraje.
Nabízíme občanům Ústeckého kraje své volební desatero, které navrhuje řešení konkrétních problémů, s nimiž se mohou potkávat dlouhodobě i každodenně.
Existují přístupy, které posuzují životní úroveň země či regionu, a to nikoli jen na základě finančních přínosů pro jednotlivce, ale pokoušejí se posoudit životní úroveň i vzhledem k celkovému pocitu spokojenosti každého jedince s prostředím, ve kterém žije a pohybuje se. Cílem tohoto programu je vytvořit podmínky k tomu, aby většina občanů našeho kraje měla pocit, že se v Ústeckém kraji žije spokojeně.
 
Realizace navržených opatření vytvoří v dlouhodobějším horizontu Ústeckému kraji dostatek finančních prostředků na opravy silnic, podporu školství, kultury a zdravotnictví, vytváření podmínek pro snižování míry nezaměstnanosti, řešení problémů a negativních dopadů sociálního vyloučení.
Zvláštní důraz je kladen na zvýšení atraktivity Ústeckého kraje z hlediska cestovního ruchu. Cestovní ruch zahrnuje možnosti, které přinášejí zisk, vytvářejí nové pracovní a podnikatelské příležitosti a mají jednoznačně prorůstový charakter. A to představuje vzhledem k nepříliš příznivé sociálně-ekonomické situaci kraje velký potenciál.
 
Navržený program nemůže být všelékem na všechny problémy Ústeckého kraje. Domníváme se však, že je zajímavý a odráží nejen potřeby a možnosti kraje, ale také řešení, která vycházejí z odbornosti. Podaří-li se, za naší případné účasti na krajské vládě, prosadit a zrealizovat byť i jen jeho část, zvýší se míra spokojenosti každého občana kraje.
 
                       Tomáš Jarolím - Marie Kindermannová
 
A.     VOLEBNÍ DESATERO
 
1.       BOJ PROTI KORUPCI
 
a)      Prorůstání ekonomických a politických zájmů
Řešení 1:          Komplexní audit všech přidělených veřejných zakázek a dotací v gesci orgánů Ústeckého kraje za uplynulých deset let a důsledné vyvození případné trestně-právní zodpovědnosti vůči konkrétním osobám v případě zjištění korupčního nebo dobrým mravům odporujícího jednání a chování.
 
Řešení 2:          Personální a věcný audit fungování všech subjektů zřizovaných Ústeckým krajem, a to jak z hlediska vlastních přínosů pro kraj, tak i z hlediska výkonu funkcí ve statutárních orgánech, a manažerských pozic v těchto subjektech. V případě zjištění konkrétních nedostatků a konkrétní odpovědnosti osob pak důsledné vyvození personální či trestně-právní zodpovědnosti.
 
Řešení 3:          Vytvoření a implementace závazných a transparentních pravidel pro přidělování veřejných zakázek a čerpání veškerých dotačních prostředků.
 
 
b)      Ekonomika a rozvoj kraje
Řešení 1:          Komplexní vyhodnocení finanční situace a finančních možností krajské samosprávy Ústeckého kraje. V této souvislosti důsledná revize všech dodavatelsko-odběratelských smluv jak na úrovni Krajského úřadu Ústeckého kraje, tak i na úrovni všech subjektů Ústeckým krajem zřizovaných. V případě zjištění nevýhodnosti těchto smluv jejich bezodkladné zrušení nebo nahrazení výhodnějšími.
 
Řešení 2:          Určení priorit pro čerpání evropských fondů a pro jejich čerpání důsledně využívat přijatá transparentní pravidla.
 
 
c)      Transformace krajského úřadu
Řešení 1:          Provedení personálního auditu ve všech organizačních útvarech Krajského úřadu Ústeckého kraje s cílem optimalizovat jeho činnost jak z hlediska nákladového bez omezení služeb, tak i z hlediska zabezpečení žádoucího přístupu k občanům a kvality služeb úřadu pro ně.
 
Řešení 2:          Uvnitř Krajského úřadu Ústeckého kraje vytvoření takového prostředí, které by na jeho zaměstnance pozitivně a motivačně působilo z hlediska přístupu k občanům a respektování oprávněných rozvojových a ekonomických zájmů, a potřeb Ústeckého kraje jako celku.
 
 
 
2.       ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI
 
a)      Podpora podnikání
Řešení 1:          V rámci zákonodárné inciativy krajských samospráv (a případně v součinnosti s ostatními kraji) prosazovat další snížení administrativně-technické zátěže a legislativních omezení v oblasti soukromého podnikání. Cílem tohoto opatření je přesun osob z kategorie pobírajících sociální dávky do kategorie vytvářejících zdroje pro výdaje státu.
 
Řešení 2:          Do závazných pravidel pro přidělování veřejných zakázek zakotvit jako jedno z rozhodujících kritérií i počet zaměstnaných občanů z Ústeckého kraje, se zvláštním zřetelem na vytvoření nových pracovních míst a na zaměstnání osob dlouhodobě nezaměstnaných.        
           
 
b)      Smysluplné rekvalifikace
 
Řešení 1:          Úzce spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při přímém provázání rekvalifikačních kursů tak, aby pro jejich absolventy byla vytvářena konkrétní pracovní místa a nikoliv jen zbytečné vynakládání tabulkových peněz.
 
Řešení 2:          V součinnosti s ostatními kraji v rámci jejich zákonodárné inciativy prosazovat prohlubování podpory zřizování společensky účelných pracovních míst, a to nejen formou dotací, ale i daňových úlev.
 
 
 
c)      Zvýšení možností pro veřejně prospěšné práce
 
Řešení:             Iniciovat a zastřešovat spolupráci orgánů místních samospráv a dotčených pracovišť krajské pobočky Úřadu práce při rozšiřování možností pro využívání veřejně prospěšných prací jako prostředku, který jednak nezaměstnaným umožňuje nerezignovat na žádoucí pracovní návyky, a jednak jim umožňuje získat sociální dávky vyšší než standardní. Prostor pro zřizování vyššího počtu pozic pro veřejně prospěšné práce nacházet nejen v subjektech souvisejících s krajskou či místní samosprávou, ale i v neziskovém sektoru.
 
 
3.       DOPRAVA
 
a)      Dostavba dálnice D8
 
Řešení:             Využít všech možností a v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty vyvinout maximální úsilí, aby dálnice D8 byla dostavěna a zprovozněna ve stanovených termínech, a to vč. všech souvisejících staveb nejen dopravní infrastruktury tak, jak se k tomu zavázal ministr dopravy za VV Pavel Dobeš.
 
 
b)      Silnice nižších tříd
 
Řešení 1:          Zprůhlednit zakázky kraje v oblasti správy a údržby silnic a zamezit korupčnímu odtékání finančních prostředků mezi ŘSD A SÚS. Tak navýšit objem investic do dopravní infrastruktury Ústeckého kraje.
 
Řešení 2:          Provádění opravy a údržby silnic nižších tříd neprodleně, s cílem zamezit vzniku větších škod a s vyšším důrazem na kvalitu, tak aby byla prodloužena trvanlivost oprav.
 
Řešení 3:          Zajištění provádění běžné údržby okolí silnic nižších tříd v obvyklých termínech tak, aby nedocházelo k ohrožení stavu vlastní kvality a bezpečnosti silničního provozu. Elektronizovat systém kontroly a informační formy rozšířit o součinnost občanů kraje elektronickou formou.
 
Řešení 4:          V rámci možností se spolupodílet na řešení staveb a přeložek dopravní infrastruktury, zejm. pak s důrazem na bezpečnost silničního provozu, potřeby dopravní obslužnosti a odklon kamionové dopravy ze silnic II. a III. třídy.
 
 
c)      Dopravní obslužnost kraje
 
Řešení 1:          Zavedení transparentního systému dotací na dopravní obslužnost kraje (bez ohledu na druh dopravy) s přísnými pravidly založenými na zajištění řádné dopravní obslužnosti, dodržení stanovené maximální ceny za přepravu, prokázání opravdu skutečných ztrát, a na důsledných a častých kontrolách, zejm. pak z hlediska kvality přepravy.
 
Řešení 2:          Při výběru poskytovatelů služeb dopravní obslužnosti (bez ohledu na druh dopravy) umožnit řešení dopravní obslužnosti kraje více poskytovateli tak, aby přirozeně vznikla konkurence (zvláště pak z pohledu zajišťovaných služeb) a nebylo nutno spoje a tratě rušit.
 
Řešení 3:          Návaznost spojů (v autobusové, železniční a kombinované dopravě) řešit tak, aby v dopravních uzlech nedocházelo k neúnosnému čekání na další spoj.
 
 
d)      Lodní a letecká doprava
 
Řešení 1:          Podpora výstavby jezů na dolním toku Labe s cílem zajistit jeho celoroční sjízdnost a podpora návazné výstavby doprovodné infrastruktury (překladišť, loděnic atd.), čímž se vytvoří nezanedbatelné množství nových pracovních příležitostí.
 
Řešení 2:          Ve spolupráci s Libereckým krajem iniciovat vznik nákladního mezinárodního letiště Hradčany u Mimoně. Vzniknout by tak mohlo cca 7 tis. nových pracovních míst, která by mohla výrazně přispět ke snížení nezaměstnanosti ve východní části Ústeckého a západní části Libereckého kraje.
 
 
e)      Bezpečnost dopravy
 
Řešení 1:          V rámci možností snižovat počet nebezpečných míst na silnicích nižších tříd a v obcích, zvláště pak formou narovnání jejich serpentinovitých úseků, vytvářením krajnic, umisťováním svodidel nebo tvorbou tzv. autobusových zálivů ve vhodných částech obcí.
 
Řešení 2:          Podpora výstavby nadjezdů či podjezdů při křížení silnic a železničních tratí.
 
Řešení 3:          Podpora primárních projektů prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
 
 
 
4.       ŠKOLSTVÍ
 
a)      Problematika školství v kraji všeobecně
 
Řešení 1:          Postupná modernizace vybavení škol zřizovaných Ústeckým krajem s důrazem na interaktivní výuku, výpočetní techniku a práci s daty, připojení na internet, vybavení pro sport.
 
Řešení 2:          Zapojit do prevence při likvidaci azbestu ve školních budovách akreditované laboratoře a důsledně kontrolovat kvalitu a náklady případného provádění sanačních prací.
 
Řešení 3:          Ve spolupráci s MŠMT a Krajským ředitelstvím policie ČR všestranně podporovat prevenci patologických jevů na školách. V této souvislosti zejména podporovat rozšiřování mimoškolních aktivit a vzdělávání učitelů v oblasti podpory prevence patologických jevů na školách. 
 
b)      Vzdělávání
 
Řešení 1:          Podporovat rozvoj předškolních zařízení, a to bez ohledu na to, jsou-li zřízena na veřejném, soukromém (firemní školky) či jiném základě.
 
Řešení 2:          Optimalizovat poměr mezi středním všeobecným a středním odborným vzděláváním.
 
Řešení 3:          Případné slučování škol (základních i středních) řešit velmi citlivě s přihlédnutím k místním tradicím a k potřebám lokality a místních občanů.
 
Řešení 4:          Vytvářet podmínky pro rozvoj učňovského školství, výuky řemesel a praktických škol. Ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR vytvořit předpoklady pro to, aby tento segment školství byl využíván v rámci rekvalifikačních kursů.
 
Řešení 5:          Ve spolupráci s MŠMT zajistit provázanost studijních programů středních škol se školami vysokými a provázanost vysokých škol s podnikatelským sektorem v kraji tak, aby bylo zajištěno uplatnění jejich absolventů v Ústeckém kraji.
 
 
c)      Mimoškolní činnosti
 
Řešení 1:          Podporovat programy zájmové činnosti a sportování dětí a mládeže, a to jak prostřednictvím sítě domů dětí a mládeže, tak i prostřednictvím neziskového sektoru.
 
Řešení 2:          Podle finančních možností Ústeckého kraje podporovat výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť a sportovišť v sídelních celcích, tělocvičen ve školských zařízeních a víceúčelových sportovních areálů ve městech.
 
Řešení 3:          Zapracovat systém využívání sportovních zařízení při školách zřizovaných Ústeckým krajem na sportovní zájmové (mimoškolní) aktivity dětí i dospělých, vč. pravidel finančních. 
 
 
 
5.       BEZPEČNOST
 
a)      Prevence závažné kriminality
 
Řešení 1:          Nevystupovat proti snahám obcí a měst o regulaci hazardu a heren v souladu s platnou legislativou.
 
Řešení 2:          Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR soustavně vytvářet předpoklady pro eliminaci projevů prostituce a negativních jevů spojených s výrobou, prodejem a užíváním drog.
 
Řešení 3:          V rámci zákonodárné iniciativy krajů (a v případné součinnosti s ostatními kraji) vyvinout úsilí, aby byla přijata zákonná úprava legalizace prostituce, vč. přísných parametrů jejího provozování, jejich kontrol a systému sankcí v případě zjištěných závad a způsobu zdanění.
 
Řešení 4:          Ve spolupráci s ostatními kraji se při využití možnosti zákonodárné iniciativy krajů pokusit legislativně upravit možnost vytvoření tzv. metropolitní policie na území měst s více než 100 tis. obyvateli nebo ve spádových oblastech měst s více než 60 tis. obyvateli. Metropolitní policie by sdružovala policii pořádkovou, dopravní, železniční a městskou či obecní.
 
 
b)      Omezení obecné a pouliční kriminality
 
Řešení 1:          Podporovat rozvoj kamerového monitorovacího systému a jeho zavedení v krizových oblastech, vč. zavedení i do prostředků městské hromadné dopravy.
 
Řešení 2:          S Krajským ředitelstvím Policie ČR projednat možnost zavedení mobilních policejních služeben v lokalitách ohrožených zvýšenou kriminalitou a tam, kde chybí stálá služebna policie.
 
Řešení 3:          Při jednání s MV ČR iniciovat zvážení obnovení policejních okrsků (revírů) se stabilně přiděleným policistou, a to bez ohledu na míru rizikovosti lokality.
 
 
c)      Justice a spravedlnost
 
Řešení:             Při jednáních s Msp ČR iniciovat změnu fungování soudů a státních zastupitelství v Ústeckém kraji, a to ve smyslu závěrů a doporučení kontrolních zpráv o stavu severočeské justice z let 2008 – 2009, popř. dle dalších nálezů.
 
 
6.       CESTOVNÍ RUCH
 
a)      Cestovní ruch jako ziskové odvětví
 
Řešení:             Aktivizovat a zvýšit všestrannou podporu všech činností a projektů, které zvyšují potenciál Ústeckého kraje jako regionu s mimořádnou využitelností pro cestovní ruch.
 
 
b)      Kultura
 
Řešení 1:          V součinnosti s odborným územním pracovištěm Národního památkového úřadu v Ústí nad Labem posílit programy památkové péče tak, aby byly v maximální možné míře zpřístupněny památky mj. ohrožené kupř. náletovými porosty.
 
Řešení 2:          V maximální míře podporovat specifické kulturní aktivity, které jsou neodmyslitelně s Ústeckým krajem spojovány nebo mají souvislost s jeho historií a tradicemi.
 
 
 
c)      Podpora mezinárodní spolupráce
 
Řešení 1:          Podporovat spolupráci s jinými regiony v zahraničí, a to již se spolupracujícími i těmi, s nimiž bude nově navázána spolupráce.
 
Řešení 2:          Vytvořit audiovizuální prezentaci Ústeckého kraje jako regionu z hlediska cestovního ruchu zajímavého a přitažlivého, a to v několika jazykových mutacích.
 
 
 
7.       ELIMINACE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ
 
a)      Práce s nepřizpůsobivými občany a s národnostními menšinami
 
Řešení 1:          Zabezpečit vyškolení odborníků pro práci při zajištění konkrétních komplexních programů prevence patologických jevů a eliminace sociálního vyloučení přímo v jednotlivých ohrožených lokalitách.
 
Řešení 2:          S využitím prostředků z příslušných fondů EU zpracovat a zrealizovat projekty, které – formou vhodné kombinace represe a určité míry pozitivní diskriminace – umožní v co nejvyšší možné míře snížit rizika vyplývající z odlišnosti konkrétních skupin občanů sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených.
 
Řešení 3:          Podporovat všechny postupy Krajského ředitelství policie ČR, které jsou zaměřeny na potlačení všech projevů rasismu a xenofobie a popř. takové postupy iniciovat.
 
 
b)      Sociální zabezpečení
 
Řešení 1:          Ve spolupráci s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR a s jednotlivými orgány místních samospráv sjednotit přístup všech pracovišť krajské pobočky ÚP ČR při vyplácení prostředků všech forem sociální podpory tak, aby byly respektovány možnosti a potřeby jednotlivých místních samospráv.
 
Řešení 2:          Zavedení projektu Anděl strážný, který usnadňuje komunikaci seniorů s jejich blízkými a s orgány policie v případech jakéhokoliv ohrožení.
 
8.       ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 
a)      Těžební činnosti
 
Řešení:            Nepřipustit prolomení těžební limitů v Ústeckém kraji.
 
 
b)      Ochrana ovzduší, přírody a krajiny
 
Řešení 1:          Tlak na provozovatele ohledně plnohodnotné náhrady dosluhujících tepelných elektráren, a to jak z hlediska výkonového, zaměstnanosti i ekologické šetrnosti.
 
Řešení 2:          Všestranná podpora revitalizace vytěžených prostorů.
 
Řešení 3:          Rozšíření hranic Národního parku České Švýcarsko o Tiské stěny.
 
c)      Odpadní vody
 
Řešení 1:          Znemožnění korupčních převodů státních a krajských prostředků na soukromé účely prostřednictvím společnosti SVS.
 
Řešení 2:          Všestranná poradenská i – v rámci možností Ústeckého kraje možná – finanční podpora obcí a měst přímo ohrožených v souvislosti s možným odejmutím či zkrácením evropských dotací na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací jak z důvodu neakceptovatelného provozovatele, tak i z důvodu nesplnění parametrů požadovaných EU.
 
Řešení 3:          Podpora výstavby ekologicky čistých a energeticky nenáročných systémů čištění odpadních vod.
 
 
d)      Vodní, lesní a zemědělské hospodaření
 
Řešení 1:          Dokončení realizace nejnutnějších protipovodňových opatření v Ústeckém kraji.
 
Řešení 2:          Zakládání malých vodních ploch podporujících biologickou ochranu polí obojživelníky a podpora čištění potoků.
 
Řešení 3:          V rámci přeneseného výkonu státního dozoru nad lesním hospodařením provést revize desetiletých plánů a kontrol nad těžebními plány v lesích.
 
Řešení 4:          Přehodnocení nevyužívaných ploch v péči státu či kraje, vč. ploch kalamitních a vytěžených, a nakládání s nimi, s cílem opětovného zalesnění všude tam, kde to bude reálné a efektivní.
 
Řešení 5:          Soustavné vytváření předpokladů pro zamezení postupu půdní eroze a smývání ornice přívalovými dešti, a vysazování remízků.
 
Řešení 6:          Prostřednictvím zvláštního krajského grantu podpořit rozvoj včelařství v Ústeckém kraji, mj. s cílem řešit i – v současnosti už celoevropský – problém opylování plodin a tedy úrody a výživy.
 
e)      Skládky
 
Řešení:             Deklarovat rozhodný odpor proti vytváření všech typů skládek, zejm. pak toxických či jinak nebezpečných odpadů všude v blízkosti sídel či v místech, kde by hrozilo jejich zcizení, zneužití nebo neekologická likvidace. Stejný postoj zaujmout i v případě výstavby zařízení na likvidaci těchto odpadů či jejich provozu, pokud by tato činnost nesplňovala ekologické požadavky.
 
 
9.       ZDRAVOTNICTVÍ
 
a)      Dostupnost a systém zdravotní péče
 
Řešení:             Ve spolupráci s MZd ČR a zdravotními pojišťovnami zvážit případnou optimalizaci zdravotní sítě v kraji tak, aby byla zajištěna její dostupnost pro každého občana Ústeckého kraje v souladu se zákonem.
 
b)      Kvalita poskytované zdravotní péče
 
Řešení 1:          Jednat s MZd ČR o stanovení takových oblastí zdravotní péče, které jsou prioritní pro Ústecký kraj, a o způsobu jejich pokrytí.
 
Řešení 2:          Důsledné sledování kvality poskytované zdravotní péče a farmakologie, a to všemi typy zdravotnických zařízení. Z případných nedostatků vyvozovat závěry a opatření, a to i popř. v součinnosti se zdravotními pojišťovnami, Českou lékařskou komorou a Českou farmakologickou komorou.
 
 
 
10.   NADSTAVBOVÉ AKTIVITY
 
a)      Fond hejtmana
Řešení:             Stanovení konkrétního a dlouhodobého rozdělení finančních prostředků soustředěných ve Fondu hejtmana takto:
 
-          dobrovolní hasiči                                                    
-          podpora sportu dětí a mládeže v regionu               
-          projekt Anděl strážný zaměřený na pomoc seniorům (viz Řešení 7b2)
-     kulturní projekty tradičního charakteru propagující kraj
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář