Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Preambule

Je nezbytné posílení prvků demokracie, jelikož ovládnutí všech klíčových postů v Chomutově v režii ODS a ČSSD není zárukou demokratického rozhodování. Touto tzv. „opoziční smlouvou“ naprosto zmizela tolik potřebná opozice a rozkrádání majetku města nic nebrání. Zamezme pokračování vedení města recyklovanými místními politiky, kteří již ztrácejí kontakt s potřebami občanů a jejichž zájmy se upírají také mimo město. Nechceme politiky, kteří jsou arogantní, neodpovídají na písemné stížnosti a podněty občanů. Organizovali jsme řadu protestních akcí v Chomutově, kde se nám podařilo pozvednout a projevit občanský odpor veřejnosti proti nevýhodným transakcím s majetkem města (pronájem Kamencového jezera na 50 let, pronájem Tepla Chomutov na 25 let, prodej pozemků v centru města za 350,-Kč/m2, prodej kina Evropa a přilehlých pozemků za průměrnou cenu 164,-Kč/m2 a další…).

Škodu, která vznikla, budeme chtít nahradit po zastupitelích, kteří tuto škodu způsobili! Naši zastupitelé nás nepokrytě okrádají a my je za to platíme, jsme svědky naprosté nezodpovědnosti! Nemůžeme dále trpět takovéto jednání a nyní máme jedinečnou možnost sesadit je z výhodných pozic v chomutovských komunálních volbách konaných

dne 15.-16.10.2010.

 

1. Chomutov – město s transparentními veřejnými zakázkami

V systému zadávání a kontroly veřejných zakázek posílíme jejich transparentnost. Chceme, aby celý průběh veřejné zakázky byl dostupný na internetu. Zamezíme tomu, aby zakázky města získávaly stále stejné firmy, které jsou vedení města blízké a za každou zakázku ochotně odevzdávají „desátky“. Kvalitním výběrovým řízením budeme schopni zlevnit předražené stavební práce. Zprůhledněním celého procesu se nebude zbytečně ztrácet mnoho finančních prostředků, které tak zůstanou městu na další investice. Posílíme tak efektivitu vynakládaných veřejných prostředků.

 

2. Chomutov – město otevřené občanům

Velmi důležitá je komunikace města s občany. Hlavní důraz budeme klást na spolupráci s nimi, zjišťovat nové podněty a jejich potřeby.  Každý musí získat jistotu, že město je tu pro občany. Budeme také komunikovat s různými občanskými iniciativami ve městě a spolupracovat s nimi. Nesmí se již opakovat situace, kdy na veřejném jednání zastupitelstva povinně zasedli všechna místa pracovníci úřadu a občany tak z jednání vyřadili! Dále nelze také dopustit, aby město záměrně bránilo shromážděním občanů. Zajistíme, aby občané nebyli za své názory perzekuováni! S těmito všemi praktikami máme bohaté zkušenosti. Skoncujeme s arogancí představitelů města, otevřeme úřad i noviny pro názory všech občanů a zrušíme stranickou cenzuru. Na webových stránkách města zřídíme veřejnou diskusi. V odůvodněných případech budeme prosazovat využití obecního referenda. V minulosti jsme nasbírali potřebný počet podpisů pro konání referenda, zastupitelstvo však rozhodlo, že referendum se konat nebude. Takovéto jednání není v demokratické společnosti možné, kdy názory občanů zastupitele nezajímají! Každý zastupitel by se měl chovat morálně a příkladně občany zastupovat!

 

3. Chomutov – město s důstojnou péčí o staré spoluobčany

Populace nám stárne. V současných zařízeních není dostatek místa a potřební senioři musí tak nedůstojně čekat i několik let, než dojde k vyřízení jejich žádosti na umístění do takovéhoto zařízení. Rozšíříme služby a zajistíme dostatečnou kapacitu domovů pro naše staré spoluobčany.

 

4. Chomutov – město pro mladé

Vytvoříme ve městě podmínky pro lepší život mladých lidí a rodin s dětmi. Zajistíme pro ně startovací byty. Budeme podporovat kulturní a sportovní zařízení pro zapojení mladých lidí ve volném čase.  Zaměříme se na počet jeslí a mateřských školek, abychom uspokojili poptávku.

 

 5. Chomutov – město kvalitní dopravy

Mnoho lidí ve městě si stěžuje na placení poplatků za parkování a málo parkovacích míst. Ve spolupráci s občany budeme znovu řešit systém parkování ve městě tak, aby vyhovoval občanům a ne zájmům úzkých skupin lidí a firem. Současné zastupitelstvo koná a na názory občanů se neohlíží.  Občan, který si řádně plní své povinnosti, musí mít možnost parkovat vozem před svým bydlištěm zdarma!  Budeme hledat možnosti rozšíření systému slev jízdného, pro děti a seniory jízdné zdarma.

Prvním krokem je zprůhlednění hospodaření dopravního podniku, jehož výsledkem může být citelné zlevnění jízdného. Jízdní řády chceme vytvářet na základě potřeb občanů, nikoli na základě představ vedení dopravního podniku, jak se u nás stalo zvykem! Je třeba přehodnotit kapacity linkových autobusů a pustit do systému konkurenci, což umožní zlepšit kulturu cestování a případně také sníží cenu jízdného. Doprava musí být službou pro občany a vyjít vstříc jejich potřebám. Proto je třeba upravit jízdní řády MHD tak, aby spoje navazovaly v pravidelných intervalech. Chceme pokračovat v budování cyklostezek.

 

6. Chomutov – město bezpečné pro občany

Naší snahou bude dostat městskou policii do ulic, kde nebude řešit hlavně „botičky“, ale zaměří se na kontrolu bezpečnosti v ulicích a preventivní ochranu majetku občanů před vandalismem a krádežemi. Je třeba, aby policie vždy řešila případy a neměla výmluvu, že nemůže konat! Nebude pouze hlídat majetek určitým osobám, ale občané budou mít jistotu rychlého zákroku, kdykoli bude třeba! Chceme, aby policie měřila všem stejným metrem. Pro potřebu rychlé izolace osob, které narušují řádné soužití občanů našeho města, uvažujeme o zřízení městské šatlavy. Budeme prosazovat, aby se prostituce dostala mimo území Chomutova. Zvýšením kontrol určitých zařízení se zaměříme na boj proti drogám a hazardu. Je nutné bojovat proti všem negativním závislostem, neboť s těmito jevy je spojena i kriminalita ve městě. Potřebná je nejen represe, ale také dostatečná prevence. Zajistíme dodržování nočního klidu bez výjimek. 

 

7. Chomutov – město s dobrým hospodařením

Prověříme hospodaření města nezávislým auditem. Hlavním problémem je rozkrádání financí ve veřejných zakázkách! Uděláme vše pro to, aby došlo k nápravě nevýhodných smluv, které současné zastupitelstvo uzavřelo a budeme po zastupitelích vyžadovat odpovědnost za špatná rozhodnutí. Veškeré činnosti, které byly městu záměrně odebrány, aby zisk putoval místo do městské pokladny do soukromých kapes, vrátíme zpět městu. Z vydělaných a ušetřených peněz budeme dotovat služby pro občany Chomutova např. snížením cen za odvoz komunálního odpadu, dopravu nebo parkování. Rádi bychom dokonce zajistili odvoz komunálního odpadu zdarma. Nechceme, aby se uskutečnil převod Technických služeb města Chomutova na akciovou společnost, což je záměrem současného zastupitelstva. Hrozí, že ziskové části této organizace přejdou do soukromých rukou a ceny za služby mimo kontrolu města. Nedopustíme, aby se bourala tržnice v centru města, jak je plánováno. Je třeba, aby městská tržnice sloužila původnímu účelu, a to prodeji zemědělských produktů. Nelíbí se nám stav chátrajících budov v Chomutově, které jsou také na okraji zájmu zastupitelstva.  Chceme např. hledat smysluplné využití pro zrušenou základní školu na sídlišti Kamenná a zasadit se o to, aby se vlastníci chátrajících objektů začali o tyto řádně starat. Nelíbí se nám nesmyslný rozmach hotelů ve městě, ačkoli stávající kapacity nejsou naplněny. Je to jen důsledek účelového plýtvání dotacemi. Na dotacích parazitují vlivní lidé Chomutova a tím, že dotace získávají pouze vybraní jedinci, je pokřiven princip tržního prostředí. Uděláme vše pro to, aby dotace šly pouze na smysluplné a potřebné projekty.

 

8. Chomutov – město se zdravým životním prostředím

Budeme dbát na to, aby se ve městě opět vysazovala a udržovala zeleň. Chceme, aby se stále zlepšovalo životní prostředí města s dostatečným klidovým zázemím. Na tomto úkolu chceme spolupracovat s bytovými družstvy, společenstvími vlastníků jednotek a dalšími subjekty.

 

9. Chomutov – město dobré zdravotní a sociální péče

Podporujeme důslednější kontrolu vyplácení různých sociálních dávek a příspěvků proti jejich zneužívání.   Není možné, aby někdo zneužíval štědrý sociální systém a vyplatilo se mu nepracovat! Budeme využívat všechny možnosti na vymáhání dluhů od dlužníků, jelikož pro všechny občany musí platit stejná práva i povinnosti. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní a.s. a VZP umožníme u nás dostupnost zdravotní péče v nočních hodinách. Uvítáme veškeré podněty stran občanů ke zlepšení komplexní zdravotní péče.

 

10. Chomutov – město s nižší nezaměstnaností

Naše město trápí velká míra nezaměstnanosti. Zaměříme se na tuto problematiku a navážeme těsnou spolupráci s úřadem práce a zaměstnavateli,  dále se zaměříme na investiční pobídky. Budeme se snažit přilákat do Chomutova nové firmy, ale i firmy, které z Chomutova odešly na základě pro ně nepříznivé politické situace. Chceme více zapojit nezaměstnané do úklidových prací a aktivně hledat pracovní příležitosti pro nezaměstnané.

 

11. Chomutov – město s kvalitním bydlením

Je třeba stále zlepšovat okolí bydlišť.  Zaměříme se na revitalizaci sídlišť, tj. výstavbu dětských hřišť, opravy chodníků a silnic. Podpoříme opravy domů a zaměříme se hlavně na čistotu města.

 

12. Chomutov – město kulturní

Je dobře, že v našem městě máme pěkné divadlo.  Rádi bychom jeho kapacitu využili k podpoře místních umělců a různých kulturních akcí, neboť celá řada amatérských umělců z řad malířů či hudebníků nemá k prezentaci své činnosti finanční podmínky. Dochází, bohužel, k postupnému rušení kin v Chomutově. Rádi bychom se na tento problém také zaměřili. Je důležité některá z nich zachovat a zmodernizovat dle současných trendů.

 

13. Chomutov – město sportu a volnočasových aktivit

Budeme podporovat naše občany ve sportovním vyžití, neboť vhodné volnočasové aktivity odvádějí především mládež od mnoha nežádoucích činností. Některé sporty u nás jsou na okraji zájmu, a to bychom chtěli změnit. Zaměříme se na spolupráci se školami a budeme hledat talentovanou mládež, která bude Chomutov reprezentovat. Mnohé sporty jsou svou finanční zátěží pro nadané jedince nedostupné a tuto bariéru chceme odstranit. Proto chceme maximálně využít stávající sportovní zařízení v majetku města a dle potřeby také budovat nová.

Zasadíme se o záchranu městských lázní! Víme, že problémem je jejich energetická náročnost. Tu však lze dle současných moderních technologií značně omezit. Městské lázně jsou již delší dobu na okraji zájmu současného vedení města! Chceme je zrekonstruovat a uvést je do důstojné podoby. Vytvoříme tak ve středu města sportovní centrum s rehabilitačním zázemím, které budou opět navštěvovat lidé z blízka i daleka. Občané Chomutova si padesátimetrový bazén zaslouží!

 

14. Chomutov – město bez kmotrů a jejich přisluhovačů

V našem městě vznikla „novodobá šlechta“.  Jedná se především o „kmotra“ Alexandra Nováka, který v Chomutově ovládá ODS a prostřednictvím svých přisluhovačů i ČSSD. Pan Novák zasahuje do řízení města prostřednictvím současné primátorky Řápkové a dokonce pomohl paní Vaňhové do pozice hejtmanky Ústeckého kraje.

Do celého dění jsou zapojeni další aktéři, kteří společně parazitují na hospodaření města a po volbách hodlají ve společném rozkrádání pokračovat!  Jediná cesta, jak očistit magistrát od těchto individuí, je prohra ODS a ČSSD v chomutovských komunálních volbách. Je třeba vyměnit všechny místní politiky, kteří napomáhají aktivně či pasivně nepravostem, aby již více neškodili! Uděláme vše pro to, aby vliv kmotrů a jejich přisluhovačů v Chomutově skončil. Je nutné nahradit místní politiky, kteří zklamali a prokázali, že nejsou hodni být zástupci občanů města! Je třeba provést výměnu za nové slušné a nezkorumpované lidi! Naše hnutí nabízí řadu slušných a kvalitních lidí, kteří jsou ve svých oborech úspěšní a na komunální politice nejsou existenčně závislí.  

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Preambule

(Tomáš Chmel, 6. 10. 2010 8:08)

Četl jsem si vše a souhlasím. Pojďme podpořit,aby jsme se měli lépe.